Privacyverklaring VANMARIEKE – Versie 2.1 – 25 mei 2018

Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van onze privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

VANMARIEKE, gevestigd aan Leliestraat 9, 5212XJ ’s-Hertogenbosch – Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
VANMARIEKE
Marieke van Genugten
Leliestraat 9
5212XJ s-Hertogenbosch
Nederland
marieke @ vanmarieke.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

VANMARIEKE verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type
– Bestelgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marieke@vanmarieke.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

VANMARIEKE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling/bestelling en eventuele klachten/retouren
– Verzenden van onze nieuwsbrief (dit doen wij via Mailchimp, Laposta, Benchmark en Mailkitchen), je kunt je hiervoor ten alle tijden uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld voor een vraag over je bestelling)
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
-Je adres wordt bevestigd aan externe partners indien nodig (MyParcel) zodat je bestelling op het juiste adres kan worden geleverd
– VANMARIEKE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel rechtmatig door ons worden gebruikt en verwerkt indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
– Het gebruik van je persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die je met ons hebt gesloten.
– We beschikken over je uitdrukkelijke en vrije toestemming om je gegevens voor een bepaald doel te gebruiken.
– Het gebruik van je persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.
– We zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verwerken.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

VANMARIEKE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Met andere woorden, we bewaren je gegevens zolang je een actieve klant bent of totdat je je toestemming om je gegevens te bewaren intrekt of zolang we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren (de Belastingdienst geeft een bewaarplicht van 7 jaar). Mocht VANMARIEKE stoppen, dan zullen we alleen nog de gegevens bewaren die voor de Belastingdienst noodzakelijk zijn.

Wie heeft er toegang tot je gegevens?

VANMARIEKE verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VANMARIEKE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt om je onze diensten te verstrekken.
Enkel VANMARIEKE heeft toegang tot je gegevens. Daarnaast doen we ook beroep op externe leveranciers die voor ons bepaalde verwerkingen uitvoeren zodat we jou onze producten en activiteiten kunnen aanbieden, zoals IT-diensten, financiële, boekhoudkundige, logistieke en soortgelijke andere diensten. Aangezien deze externe leveranciers in het kader van de door ons gevraagde diensten toegang hebben tot jouw persoonlijke gegevens, hebben we technische, organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat jou persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt en gebruikt voor de doeleinden en gelegenheden zoals hierboven beschreven.
Alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeksdiensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Hou er rekening mee dat de inhoud van je winkelmandje in een cookie wordt opgeslagen. Een aankoop zonder cookies is daarom om technische redenen helaas niet mogelijk.
VANMARIEKE gebruikt verder geen cookies of vergelijkbare technieken. VANMARIEKE maakt gebruik van geanonimiseerde Google analytics, hierdoor zijn er geen gegevens te herleiden naar een specifiek IP-adres.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VANMARIEKE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marieke@vanmarieke.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
VANMARIEKE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Meldplicht

In geval van datalekken hebben we meldplicht bij het Meldloket datalekken AP

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VANMARIEKE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marieke @ vanmarieke.nl